KAMOL's Guitar LESSONKamol with 11 strings Guitar

ห้องเรียนกีตารคลาสสิก

กีตาร์คลาสสิกจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานที่ถูกต้อง
โดยต้องเริ่มตั้งแต่การจัดวางเครื่องดนตรี ไปจนถึงการดีดและการกดสายกีตาร์
นอกเหนือจากการที่เล่นแต่โน้ตหรือจังหวะที่ถูกต้อง ยังมีเรื่องของการผลิตเสียง
ที่มาจากการดีด และการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองข้างที่จะส่งผลต่อการบรรเลง
เพลงชั้นสูง หากมองข้ามหรือละเลยสิ่งเหล่านี้ไป
อาจจะก่อให้เป็นปัญหาในอนาคต
นักกีตาร์หน้าใหม่จึงควรให้ความสนใจศึกษาให้ถูกต้องตั้งแต่แรก


กีตาร์และ
การตั้งสายกีตาร์
การจัดวางกีตาร์
และท่านั่ง
มือซ้้ายและขวา
การบันทึกและ
อ่านโน้ตดนตรี
การดีดและ
การกดสายกีตาร์
เทคนิคการเล่นกีตาร์
ศัพท์ดนตรี
การเรียนดนตรี
การฝึกซ้อม
LEVEL - 1
LEVEL - 2
LEVEL - 3
LEVEL - 4
LEVEL - 5
LEVEL - 6
BACK


<< Previous
Next >>

THAI HOME