ห้องสมุดดนตรีหลักสูตรการเรียนกีตาร์คลาสสิก BGS(LEVEL-2)


เรียนรู้เกี่ยวกับโน้ตดนตรีใน Position ต่างๆ
- บันไดเสียง 3 Octaves ในลักษณะการวางนิ้วมือซ้ายที่เรียกว่า Pattern
ซึ่งสามารถเลื่อนตำแหน่งเพื่อเปลี่ยนบันไดเสียงได้ โดยอาศัยรูปแบบจากบันไดเสียงต่อไปนี้
Major Scale : F major, G major
Minor Scale :
- การตั้งลดสายที่หก เป็นโน้ตตัวเร (D)
- การดีดคอร์ดแบบ arpeggio ที่พัฒนาขึ้นจากเกรดที่ผ่านมา
- โน้ตในลักษณะที่เรียกว่า คู่เสียง (interval)
- การนับค่าเสียงของโน้ตดนตรีในอัตราที่ซับซ้อนขึ้น
- เรียนรู้เกี่ยวกับคำที่ใช้บอกลักษณะของบทเพลง
- แบบฝึกหัด การเคลื่อนไหวของมือซ้ายและขวาที่พัฒนาขึ้นจากเกรดที่ผ่านมา
- การเล่นโน้ตดนตรีในรูปแบบของ slur ที่พัฒนาขึ้นจากเกรดที่ผ่านมา
- การเล่นโน้ตดนตรีในรูปแบบของ octave harmonic
- แบบฝึกหัด ( Studies & Exercises ) ที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อการพัฒนาเทคนิคในการบรรเลงกีตาร์ให้ก้าวหน้าขึ้น
- เรียนรู้บทเพลงในยุคต่างๆ อาทิเช่น
- บทเพลงในยุค Renaissance
- บทเพลงในยุค Baroque
- บทเพลงในยุค Classic
- บทเพลงในยุค Romantic

สนใจติดต่อที่หมายเลข 08 -1640 - 4006
Grade-4 Grade-5 Grade-6เรียนรู้เกี่ยวกับโน้ตดนตรีใน Position ต่างๆ
- บันไดเสียง ในทาง Sharp
Major Scale : G major, D major, A major, E major, B major, F#major.
Minor Scale : E minor, B minor, F#minor, C#minor, G#minor, D#minor.
- การดีดคอร์ดแบบ arpeggio ที่ใช้ในการสอบทั่วไป
- โน้ตในลักษณะที่เรียกว่า คู่เสียง (interval)
- การนับค่าเสียงของโน้ตดนตรีในอัตราที่ซับซ้อนขึ้น
- การตั้งลดสายที่หก เป็นโน้ตตัว เร(D)และการลดสายที่หเ้าเป็นโน้ตตัว ซอล(G)
- เรียนรู้เกี่ยวกับคำที่ใช้บอกลักษณะของบทเพลง
- แบบฝึกหัด การเคลื่อนไหวของมือซ้ายและขวาที่พัฒนาขึ้นจากเกรดที่ผ่านมา
- การเล่นโน้ตดนตรีในรูปแบบของ slur ที่พัฒนาขึ้นจากเกรดที่ผ่านมา
- การเล่นโน้ตดนตรีในรูปแบบของ octave harmonic
- แบบฝึกหัด ( Studies & Exercises ) ที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อการพัฒนาเทคนิคในการบรรเลงกีตาร์ให้ก้าวหน้าขึ้น
- เรียนรู้บทเพลงในยุคต่างๆ อาทิเช่น
- บทเพลงในยุค Renaissance
- บทเพลงในยุค Baroque
- บทเพลงในยุค Classic
- บทเพลงในยุค Romantic
- บทเพลงหลัง ค.ศ. 1900

สนใจติดต่อที่หมายเลข 08 -1640 - 4006
Grade-4 Grade-5 Grade-6- บันไดเสียง ในทาง Flat (b)
Major Scale : F major, Bb major, Eb major, Ab major, Db major, Gb major.
Minor Scale : D minor, G minor, C minor, F minor, Bb minor, Eb minor
- การดีดคอร์ดแบบ arpeggio ที่ใช้ในการสอบทั่วไป
- โน้ตในลักษณะที่เรียกว่า คู่เสียง (interval)
- การนับค่าเสียงของโน้ตดนตรีในอัตราที่ซับซ้อนขึ้น
- การตั้งลดสายที่สามเป็น ฟา# (F#)
- เรียนรู้เกี่ยวกับคำที่ใช้บอกลักษณะของบทเพลง
- แบบฝึกหัด การเคลื่อนไหวของมือซ้ายและขวาที่พัฒนาขึ้นจากเกรดที่ผ่านมา
- การเล่นโน้ตดนตรีในรูปแบบของ slur ที่พัฒนาขึ้นจากเกรดที่ผ่านมา
- การเล่นโน้ตดนตรีในรูปแบบของ octave harmonic
- แบบฝึกหัด ( Studies & Exercises ) ที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อการพัฒนาเทคนิคในการบรรเลงกีตาร์ให้ก้าวหน้าขึ้น
- เรียนรู้บทเพลงในยุคต่างๆ อาทิเช่น
- บทเพลงในยุค Renaissance
- บทเพลงในยุค Baroque
- บทเพลงในยุค Classic
- บทเพลงในยุค Romantic
- บทเพลงหลัง ค.ศ. 1900


สนใจติดต่อที่หมายเลข 08 -1640 - 4006
Grade-4 Grade-5 Grade-6

<< Previous

THAI HOME