หลักสูตรกีตาร์ - Guitar Courses

แนีพหำ
Different classes

มีให้เลือกหลายหลักสูตร (ตามวัย) เลือกจากหลักสูตรข้างล่าง

หลักสูตรกีตาร์

หลักสูตรกีตาร์สำหรับเด็ก

หลักสูตรสำหรับผู้สูงวัย


หลักสูตรสามัญ


เรียนกีตาร์ด้วยตนเอง


หลักสูตรพิเศษ

หลักสูตรสำหรับนักแสดงคอนเสิร์ต


หลักสูตรสำหรับครูสอนกีตาร์
ทฤษฎีดนตรีสำหรับกีตาร์
ประวัติศาสตร์กีตาร์


หลักสูตรสามัญ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

ชั้นต้น(พื้นฐาน-เกรด1-2-3) ระยะเวลาเรียน 1 ปี

ชั้นกลาง(เกรด 4-5-6) ระยะเวลาเรียน 1 ปี ครึ่ง

ชั้นสูง(เกรด 7-8) ระยะเวลาเรียน 2 ปี

 


kid

หลักสูตรกีตาร์สำหรับเด็ก

คุณรู้ไหมว่าเด็กมีความสามารถในการฟังที่ดีกว่าผู้ใหญ่ พัฒนาการของเขาจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
หากได้รับการฝึกฝนที่ดี เขาจะสามารถพัฒนาในทางดนตรีไปได้เป็นอย่างดี แต่หากถูกละเลยไป
ความสามารถนี้ก็จะลดลงไปตามอายุ จนอาจจะเสียโอกาสไป แม้จะมาฝึกฝนเมื่อมีอายุมากขึ้น
ก็ไม่สามารถพัฒนาได้เท่าช่วงอายุน้อย เราจึงมุ่งที่จะศึกษาหาวิธีการสอนเด็ก
ให้บรรลุถึงความสามารถที่เขามีอยู่ ซึ่งวิธีการเรียนรู้ของเด็กนี้
จะต้องอาศัยความร่วมมือและความสนับสนุนจากผู้ปกครอง
หลักการนี้เราได้ศึกษาและทดลองใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งได้ผลมาแล้ว
หลักสูตรนี้เป็นการทำงานร่วมกัน 3 ฝ่ายคือ เด็กผู้เรียน ครูผู้สอน และ ผู้ปกครอง
ที่ต้องเข้าร่วมในชั้นเรียนด้วยทุกครั้ง จนกว่าเด็กจะสามารถเรียน ด้วยตนเองตามลำพังได้
ไม่แนะนำให้ผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาให้บุตรหลานของท่าน นำเด็กมาทิ้งให้ครูดูแลตามลำพัง


สอบถามเพิ่มเติม
โทรฯ 081-640-4006
โทรฯ 0811-0701-55
Line ID - kamolguitarist
E Mail : kamol_bgs@yahoo.com

(เราไม่สามารถบังคับทิศทางของลม แต่เราสามารถบังคับใบเรือได้)

เรียนเดี่ยว 1 คน ต่อ 1 ชั่วโมง
เรียน อาทิตย์ละ 1 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง
เดือนหนึ่งเรียน 4 ครั้ง
หยุดทุกสัปดาห์ที่ห้าของเดือนหลักสูตรสามัญ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

general course

ชั้นต้น(พื้นฐาน-เกรด1-2-3) ระยะเวลาเรียน 1 ปี
พื้นฐานจนถึงระดับเกรด 3

(เทียบตามหลักสากลของสถาบันดนตรีในยุโรป)
สำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาการเล่นกีตาร์ ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานจนสามารถอ่าน โน้ตดนตรี-คอร์ด และสามารถบรรเลงกีตาร์ประกอบการร้องเพลง รวมทั้งการบรรเลงกีตาร์คลาสสิกในระดับเกรด 1 - 3
ตามหลักสากลได้ เน้นการสร้างพื้นฐานและเทคนิคที่ถูกต้อง ที่สำคัญในการพัฒนาขั้นต่อไป
สำหรับผู้ที่สนใจเริ่มศึกษากีตาร์คลาสสิกทั่วไป สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์ปรับหลักสูตรให้เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ทั้งผู้ที่ต้องการศึกษาอย่างจริงจัง
หรือผู้ที่ต้องการใช้เวลาว่างกับดนตรี

 


หลักสูตรกีตาร์ ระดับ ต้น

beginning

พื้นฐานการเรียนกีตาร์ (Basic Guitar Course)
เริ่มจากการทำความรู้จักกับกีตาร์คลาสสิก การอ่านโน้ตดนตรีสากลท่านั่งบรรเลงกีตาร์คลาสสิก การวางตำแหน่งของมือซ้ายและขวา การดีดสายชนิดต่างๆ
การบรรเลงโน้ตดนตรีเบื้องต้น การเรียนรู้การอ่านคอร์ดและโครงสร้างของคอร์ดว่าสร้างขึ้นมาได้อย่างไร?
คอร์ดมีกี่ชนิด รวมทั้งวิธีการบรรเลงคอร์ดชนิดต่างๆ
เรียนรู้วิธีการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก

กีตาร์คลาสสิกระดับต้น (เกรด 1 - เกรด 3 ตามหลักสูตรยุโรป)
เน้นการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก
วิธีการดีดสายประเภทต่างๆ
เรียนรู้โน้ตดนตรีบนคอกีตาร์ในตำแหน่งที่หนึ่งถึงสิบสอง
ลักษณะโน้ตดนตรีในอัตราส่วนต่างๆ
เรียนรู้กุญแจเสียง(Keys)ต่างๆ
เรียนรู้บันไดเสียงต่างๆ Scales2 octaves
การบรรเลงกระจายคอร์ด arpeggio 2 octaves
เทคนิคการบรรเลง Slur
เทคนิคการบรรเลง Grace note
เทคนิคการบรรเลง harmonic
เทคนิคการบรรเลง pizzicato
เทคนิคการบรรเลง tambola
เรียนรู้เทคนิคจากบทเพลงแบบฝึกหัด (Etudes หรือ Studies)
เรียนรู้บทเพลงระดับต้นจากผู้ประพันธ์เพลงในยุคสมัยต่างๆ
เรียนรู้การปรับเทคนิคเพื่อใช้ในการบรรเลงเพลงประเภท Fingerstyle และ อื่นๆ

 

 

สอบถามเพิ่มเติม
โทรฯ 081-640-4006
โทรฯ 0811-0701-55
Line ID - kamolguitarist
E Mail : kamol_bgs@yahoo.com

 

 


ชั้นกลาง(เกรด 4-5-6) ระยะเวลาเรียน 1 ปี ครึ่ง

m course

(เทียบตามหลักสากลของสถาบันดนตรีในยุโรป)
เรียนรู้การบรรเลงกีตาร์ในระดับเกรด 4-6
ศึกษาเทคนิคการบรรเลงกีตาร์ พัฒนาการบรรเลงกีตาร์ให้ถูกหลักการมากขึ้น ทั้งความเร็ว-ความแม่นยำ
คุณภาพของเสียงที่ผลิต เทคนิคการเล่นกีตาร์ที่สำคัญและใช้กันมาก (ทดสอบก่อนเข้าเรียน)
สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองที่ผ่านการเรียนหรือ เล่นกีตาร์ในระดับเกรด 3 ตามหลักสากลมาแล้ว

หลักสูตรกีตาร์ ระดับ กลาง

เรียนรู้เทคนิคการเล่นกีตาร์ในระดับกลาง (เกรด 4 ถึง เกรด 6 ตามหลักสูตรยุโรป)
อัตราส่วนของโน้ตดนตรีที่ซับซ้อนขึ้น
เรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกุญแจเสียงต่างๆ
เรียนรู้บันไดเสียงต่างๆ scales 3 octaves
การบรรเลงกระจายคอร์ด arpeggio 3 octaves
เรียนรู้บทเพลงแบบฝึกหัดที่ประพันธ์เพื่อพัฒนาเทคนิคการบรรเลงในระดับกลาง
เรียนรู้บทเพลงระดับกลางจากผู้ประพันธ์เพลงในยุคสมัยต่างๆ
เทคนิคการบรรเลงแบบซเลอร์ (Slur) และ Double Slurs
เทคนิคการบรรเลง Ornaments ต่างๆ
เทคนิคการบรรเลง harmonic และ octave harmonic
เทคนิคการบรรเลง pizzicato
เทคนิคการบรรเลง tambola
เทคนิคการบรรเลง tremolo
และเทคนิคการบรรเลงอื่นๆ
เรียนรู้ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น(Rudiment of music) เกรด 1 ถึง 4
เรียนรู้การปรับเทคนิคเพื่อใช้ในการบรรเลงเพลงประเภท Fingerstyle และ อื่นๆ

 

สอบถามเพิ่มเติม
โทรฯ 081-640-4006
โทรฯ 0811-0701-55
Line ID - kamolguitarist
E Mail : kamol_bgs@yahoo.com

 

 

advanced

หลักสูตรชั้นสูง ชั้นสูง(เกรด 7-8) ระยะเวลาเรียน 2 ปี
ระดับเกรด 7 ถึง เกรด 8


(เทียบตามหลักสากลของสถาบันดนตรีในยุโรป)
เรียนรู้เทคนิคการบรรเลงเพลงชั้นสูง มุ่งเน้นเทคนิคการบรรเลงที่ค่อนข้างสูง
และต้องการพื้นฐานที่ถูกต้อง
(ทดสอบก่อนเข้าเรียน) สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองที่ผ่านการเรียนหรือ
เล่นกีตาร์ในระดับเกรด 6 ตามหลักสากลมาแล้ว
เรียนรู้เทคนิคการเล่นกีตาร์ในระดับสูง (เกรด 7 ถึง เกรด 8 ตามหลักสูตรยุโรป)
อัตราส่วนของโน้ตดนตรีที่ซับซ้อนขึ้น
เรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกุญแจเสียงทุกกุญแจเสียง
เรียนรู้บทเพลงแบบฝึกหัดที่ประพันธ์เพื่อพัฒนาเทคนิคการบรรเลงต่างๆในระดับสูง
เรียนรู้เทคนิคจากบทเพลงแบบฝึกหัด (Etudes หรือ Studies)
เรียนรู้บทเพลงระดับสูงจากผู้ประพันธ์เพลง
เรียนรู้ลักษณะของเพลงในยุคสมัยต่างๆ
ยุค Renaissance
ยุค Baroque
ยุค Classical
ยุค Romantic
ยุค Modern
เรียนรู้การปรับเทคนิคเพื่อใช้ในการบรรเลงเพลงประเภท Fingerstyle และ อื่นๆ

 


สอบถามเพิ่มเติม
โทรฯ 081-640-4006
โทรฯ 0811-0701-55
Line ID - kamolguitarist
E Mail : kamol_bgs@yahoo.com


เมื่อผ่านการเรียนตามระดับข้างบนแล้ว เรายังมี หลักสูตรพิเศษ (PRIVATE CLASS)
เพื่อเป็นนักแสดงคอนเสิร์ต หรือ เพื่อเป็นครูสอนกีตาร์คลาสสิกที่มีประสิทธิภาพ ระยะเวลาเรียน 2 ปี

หลักสูตรพิเศษ เรียนเพื่อเป็นครู หรือ นักแสดงคอนเสิร์ตกีตาร์

special

teacher performance

เรียนรู้เทคนิคการบรรเลงเพลงที่ใช้ในการแสดงคอนเสิร์ต มุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้าใจในบทเพลง วิเคราะห์เจาะลึก รูปแบบการประพันธ์ของบทเพลงที่ใช้บรรเลงและพัฒนความสามารถในการแสดงคอนเสิร์ต
สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักแสดงคอนเสิร์ต และเสริมสร้างความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นครูสอนกีตาร์คลาสสิก
เหมาะสำหรับ นักดนตรีอาชีพ-ครู และผู้ที่สนใจ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในดนตรีสอบถามเพิ่มเติม
โทรฯ 081-640-4006
โทรฯ 0811-0701-55
Line ID - kamolguitarist
E Mail : kamol_bgs@yahoo.com


ทฤษฎีดนตรีสำหรับกีตาร์

เรียนรู้ทฤษฎีดนตรีเพื่อเขียนเพลงสำหรับกีตาร์ รับสมัครผู้ที่มีพื้นฐานการเล่นกีตาร์มาแล้วประมาณ 1-2 ปี
เรียนรู้พื้นฐานการอ่าน-เขียนโน้ตดนตรีพื้นฐาน บันไดเสียงชนิดต่างๆ คู่เสียง โครงสร้างคอร์ด
การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับกีตาร์คลาสสิก
เหมาะสำหรับนักดนตรีอาชีพ ครู และผู้ที่สนใจ
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในดนตรี


สอบถามเพิ่มเติม
โทรฯ 081-640-4006
โทรฯ 0811-0701-55
Line ID - kamolguitarist
E Mail : kamol_bgs@yahoo.com

 

ประวัติศาสตร์กีตาร์

เรียนรู้ประวัติของกีตาร์และนักดนตรีรวมถึงยุคสมัย- ความหมายของบทเพลง เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของกีตาร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรื่องราวของเครื่องดนตรี ระวัติชีวิตของนักกีตาร์ที่มีชื่อเสียง และผลงาน ยุคสมัยของกีตาร์ เหมาะสำหรับนักดนตรีอาชีพ ครู และผู้ที่สนใจ
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกีตาร์คลาสสิกให้ดีขึ้น
สอบถามเพิ่มเติม
โทรฯ 081-640-4006
โทรฯ 0811-0701-55
Line ID - kamolguitarist
E Mail : kamol_bgs@yahoo.comadult

อุปสรรคของผู้สูงวัยมักจะอยู่ที่ตัวเอง คือความไม่แน่ใจ และ ความอาย (คนรุ่นเก่า) คำพูดที่ว่า ไม่มีใครแก่เกินกว่าที่จะเรียน คงใช้ไม่ได้ถ้าเราอายหรือไม่มั่นใจ
กีตาร์ไม่ใช้เครื่องดนตรีที่หนักเกินจะแบกจะจับ แต่ตรงกันข้าม
การฝึกฝนจะทำให้ได้บริหารมือทั้งสองข้าง เราไม่จำเป็รต้องเล่นได้ทุกเพลง
แต่เล่นเพลงที่เราชอบ การแก้ไขเพลงให้คุณเล่นได้เป็นหน้าที่ของครู บทเรียนก็เช่นกัน เราจัดเตรียมบทเรียนให้สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน
แต่ก็พยายามรักษาระดับความรู้ความสามารถให้ใกล้เคียงกันตามที่ควร แม้คุณจะไม่ได้คิดจะเล่นให้เก่ง แต่การเล่นเพลงที่คุณชื่นชอบกํเป็นสิ่งที่ดี
หลักสูตรนี้เรามุ่งเน้นความสุขกับดนตรีให้กับผู้ที่แสวงหาความสุข คุณอาจจะเป็น MUSIC LOVER ที่สามารถเล่นกีตาร์ได้ด้วย
เรามีประสบการณ์สอนหลักสูครนี้มากมาย (มีผู้เรียนอายุตั้งแต่ 60-70 ปี เรียน)
เรียนเดี่ยว ชั่วโมงละ 1 ท่าน เพื่อรายละเอียดในการเรียน-การสอน

 


สอบถามเพิ่มเติม
โทรฯ 081-640-4006
โทรฯ 0811-0701-55
Line ID - kamolguitarist
E Mail : kamol_bgs@yahoo.com

 

 


self

วิธีการฝึกหัดกีตาร์ด้วยตนเอง การวางแผนการเรียน การฝึกซ้อม เคล็ดลับในการเรียนด้วยตนเอง
ลำบากสักหน่อย แต่เป็นไปได้ มาฝึกกันดูนะครับ ถ้ามีปัญหา-ปรึกษาหารือ ถ้ามีเวลาคุยกันได้ ก็โอเค)
Line ID : kamolguitarist (โทรฯ...มาหาก่อน)
โทรฯ 081-640-4006
โทรฯ 0811-0701-55


เรียนกีตาร์ด้วยตนเอง # 1

เรียนกีตาร์ด้วยตนเอง # 2

เรียนกีตาร์ด้วยตนเอง # 3 โปรดติดตามเร็วๆนี้

Useful Links www.bangkokguitar.com

back next

home