หัดกีตาร์ด้วยตนเอง # 1

โดย กมล อัจฉริยะศาสตร์

กีตาร์ (GUITAR)

กีตาร์คลาสสิก เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่มีส่วนประกอบดังนี้สิ่งที่ทำให้กีตาร์คลาสสิกแตกต่างจากกีตาร์ชนิดอื่นก็คือ กีตาร์คลาสสิก จะมีขนาดของคอกีตาร์(Finger board) กว้างกว่ากีตาร์ชนิดอื่น เพราะต้องการเนื้อที่ที่จะทำให้การดีดด้วยนิ้วมือขวาทำได้ง่ายและสะดวกกว่า อีกทั้งยัง
มีสายกีตาร์ที่ทำด้วยไนล่อน(Nylon string)ซึ่งแต่เดิมใช้เส้นเอ็น(Gut string)การตั้งสายกีตาร์


การตั้งสายกีตาร์ที่ได้มาตรฐานจะมีระดับเสียงดังต่อไปนี้


เสียงมาตรฐาน


การตั้งสายกีตาร์ให้ได้มาตรฐานนั้นทำได้หลายวิธี ด้วยวิธีที่ง่ายไปหายาก

เครื่องตั้งเสียง อิเลคโทนิค (Electronic Tuning)

การตั้งเสียงด้วยเครื่องมือชนิดนี้ จะอาศัยตาดูมากกว่าหูฟัง โดยการดีดสายแต่ละสายและสังเกตุดูจากเครื่องตั้งสายซึ่งจะแสดงด้วยเข็มหรือไฟที่หน้าจอ


หลอดเทียบเสียง(Tuning Pipe)


เครื่องมือสำหรับการตั้งสายกีตาร์อีกชนิดหนึ่ง ก็คือหลอดเทียบเสียง ใช้เป่าเพื่อเทียบเสียง ประกอบด้วยหลอด
เทียบเสียง 6 หลอดด้วยกัน โดยแต่ละหลอดจะมีระดับเสียง E - A -D - G - B และ E ที่เราจะต้องตั้งสายกีตาร์ให้
ตรงกับเสียงเหล่านี้ ซึ่งต้องอาศัยการฟังที่ดีและประสบการเป็นหลัก ลักษณะของหลอดเทียบเสียงมีอยู่หลายชนิด
เช่น

 

ส้อมเสียง(Tuning Fork)


เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเทียบเสียงกีตาร์ แต่อุปกรณืชนิดนี้ใช้เทียบได้เพียงเสียงเดียว
ซึ่งเสียงที่ใช้ในการเทียบเสียงนี้มักจะเป็นเสียงโน้ตตัว ลา (A) ที่อยู่บนช่องที่ห้า ของสายกีตาร์สายที่หนึ่ง(สายล่างสุด)
จากนั้นต้องใช้สายกีตาร์ที่เทียบได้นั้นเป็นหลัก เพื่อใช้ในการเทียบสายกีตาร์สายอื่นๆต่อไป วิธีนี้จะยากกว่าวิธีอื่น

การตั้งสายกีตาร์ ด้วยการเทียบสายในแต่ละสายของกีตาร์

เมื่อได้เสียงสายหนึ่งที่ได้มาตรฐาน(เสียง มี หรือ E) แล้วต่อไปจะทำการเทียบเสียงสายกีตาร์สายต่างๆ ด้วยวิธีต่อไปนี้

- ดีดสายหนึ่งสายเปล่าที่ได้ระดับเสียง มี (E) 329.6 Hz
ที่มาตรฐานแล้วกดสายที่สองช่องที่ห้าพยายามปรับเสียงให้มีระดับเสียง
เท่ากับสายเปล่าสายที่หนึ่ง เมื่อมีระดับเสียงที่เท่ากันแล้วก็จะได้เสียงของสายสองที่มาตรฐาน
สายสองสายเปล่าจะ มีระดับเสียง ที (B) 246.92 Hz

- ดีดสายที่สองสายเปล่าที่ได้ระดับเสียง ที (B) ที่มาตรฐานแล้วกดสายที่สามช่องที่สี่ พยายามปรับเสียงให้มีระดับเสียง
เท่ากับสายเปล่าสายที่สาม เมื่อมีระดับเสียงที่เท่ากันแล้วก็จะได้เสียงของสายสามที่มาตรฐาน
สายสามสายเปล่าจะ มีระดับเสียง โซ (G) 196.0 Hz

- ดีดสายสามสายเปล่าที่ได้ระดับเสียง โซ (G) ที่มาตรฐานแล้วกดสายที่สี่ช่องที่ ห้า พยายามปรับเสียงให้มีระดับเสียง
เท่ากับสายเปล่าสายที่สาม เมื่อมีระดับเสียงที่เท่ากันแล้วก็จะได้เสียงของสายสี่ที่มาตรฐาน
สายสี่สายเปล่าจะ มีระดับเสียง เร (D) 146.8 Hz

- ดีดสายสี่สายเปล่าที่ได้ระดับเสียง เร (D) ที่มาตรฐานแล้ว กดสายที่ห้าช่องที่ ห้า พยายามปรับเสียงให้มีระดับเสียง
เท่ากับสายเปล่าสายที่สี่ เมื่อมีระดับเสียงที่เท่ากันแล้วก็จะได้เสียงของสายห้าที่มาตรฐาน
สายห้าสายเปล่าจะ มีระดับเสียง ลาี (A) 110 Hz

- ดีดสายห้าสายเปล่าที่ได้ระดับเสียง ลา (A) ที่มาตรฐานแล้ว กดสายที่หกช่องที่ ห้า พยายามปรับเสียงให้มีระดับเสียง
เท่ากับสายเปล่าสายที่ห้า เมื่อมีระดับเสียงที่เท่ากันแล้วก็จะได้เสียงของสายหกที่มาตรฐาน
สายหกสายเปล่าจะ มีระดับเสียง มี (E) 83.4 Hz


การเทียบเสียงกีตาร์กับเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด

กดลงบนคีย์บอร์ดดังต่อไปนี้แล้วตั้งสายกีตาร์สายเปล่าให้มีระดับเสียงที่เท่ากับ
คีย์บอร์ดนั้นๆ แต่มีข้อแม้ว่าเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดจะต้องมีเสียงที่มาตรฐานด้วยUseful Links : www.bangkokguitar.com

back next

home

 

Copyright 2018 © ThaiClassicGuitar

 

สาย 6

สาย 5

สาย 4

สาย 3

สาย 2

สาย 1